บริการด้านกฎหมาย
การอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทนอกศาล

อย่าเข้าสู่ข้อพิพาททางกฎหมายโดยที่ไม่ได้เตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่นหรือการดำเนินคดีในศาลก็ตาม มาปรึกษาเราและเราจะช่วยให้คำปรึกษาคุณโดยทีมทนายความผู้มีประสบการณ์และความชำนาญในการเป็นทนายความว่าความและที่ปรึกษากฎหมายทั้งในคดีที่ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและในประเทศ และวิธีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทต่อหน้าคณะผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นภายใต้องค์การต่าง ๆ เช่น TAI, UNCITRAL, ICC และ SIAC เรามีลูกความที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีตั้งแต่ที่เป็นบุคคลธรรมดาไปจนถึงนิติบุคคลซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ดังนั้น เราจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางตั้งแต่ข้อพิพาทในการทำสัญญาธุรกิจทั่วไป ข้อพิพาทในหุ้นส่วนบริษัทจนถึงระดับการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้รวมถึงข้อพิพาททางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ฯลฯ


การว่าความและการดำเนินคดีในชั้นศาล

การว่าความและการดำเนินคดีในชั้นศาลถือว่าเป็นงานหลักของ ADLAW เรามีทีมทนายความว่าความที่สามารถให้บริการในคดีที่มีข้อพิพาทกันทั้งในและนอกศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทนายความด้านการว่าความของเรานั้นมีประสบการณ์ในการว่าความมาร่วมยี่สิบปีแล้ว ทั้งในศาลทั่วไปและศาลชำนาญการพิเศษต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา คดีการค้าระหว่างประเทศ คดีคุ้มครองผู้บริโภค คดีแรงงาน คดีภาษี คดีปกครอง คดีครอบครัวและเยาวชน คดีหย่า คดีจัดการมรดกและคดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกและพินัยกรรม คดีเช่าซื้อ คดีบุกรุก ฟ้องขับไล่ คดีที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง รวมตลอดไปจนถึงชั้นอุทธรณ์ ฎีกา และการสืบทรัพย์ ยึดทรัพย์ บังคับคดีต่าง ๆ


บริการทางกฎหมายการเงินและธนาคาร

ทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการทำงานกับธนาคารและสถาบันทางการเงินในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

การบริการของเรารวมถึง

  • การได้รับวงเงินผ่านกลไกระยะสั้น เช่น การเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน ในระบบกลไกระยะยาว เช่น การกู้มีระยะเวลากำหนด และทางด้านการเงิน เช่น ตราสารรับรองการชำระเงินค่าสินค้า สัญญาทรัสต์รีซีท สินเชื่อเพื่อการส่งออก
  • การให้บริการ คำแนะนำด้านกฎหมาย ในโครงการด้านการเงินและสัญญาสินเชื่อรวม
  • ให้ความช่วยเหลือลูกความในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
  • การร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิในการซื้อขายหุ้น และสัญญาแลกเปลี่ยน ตามมาตรฐานของสมาคมว็อปและตราสารอนุพันธ์ระหว่าประเทศ (International Swaps and Derivatives Association)
  • การให้คำแนะนำในการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก การซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)บริการทางกฎหมายล้มละลายและการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

มีบริษัทมากมายที่ต้องประสบความล้มเหลวทางธุรกิจกับปัญหาเงินสดหมุนเวียนและต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ หรือต้องถูกดำเนินคดีล้มละลาย ทีมงานของเรามีประสบการณ์การทำงานในด้านกระบวนการล้มละลายและการปรับโครงสร้างหนี้มูลค่าเป็นจำนวนมหาศาล โดยทนายผู้มีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (TAMC) ธนาคารและสถาบันทางการเงินในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทีมงานกฎหมายของ ADLAW มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ในเรื่องหลักประกันต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจำนอง จำนำและการค้ำประกัน การโอน การเปลี่ยนคู่สัญญา การมีหนี้สินล้นพ้นตัว (เช่น การฟื้นฟูกิจการ วิธีการชำระเงินตามแผนฟื้นฟูกิจการ การจัดระบบธุรกิจใหม่) และให้บริการในการร่างแผนการปรับโครงสร้างหนี้ในฐานะผู้วางแผน และให้การช่วยเหลือเจ้าหนี้และผู้ให้กู้ในการได้มาซึ่งบริษัทหรือทรัพย์สินซึ่งผ่านกระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

บริการทางกฎหมายบริษัทและการทำธุรกิจ

ทนายความของเราพร้อมที่จะเสนอแนะถึงโอกาสและทิศทางในการลงทุน รูปแบบการจัดตั้งองค์กรที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน การร่วมลงทุน การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า ร้านค้าย่อย การแฟรนไชส์ การเป็นตัวแทนการขาย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวกับบริษัท การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการทำธุรกรรมทางการค้า การรวมและควบกิจการ และการเลิกบริษัท

ทางด้านแพ่งและพาณิชย์นั้น ADLAW มีนโยบายช่วยเหลือลูกความในการเจรจาต่อรอง การร่างสัญญา หรือการจัดระเบียบแบบแผนความหลากหลายของธุรกรรมพาณิชย์ รวมถึงสัญญาการขายสินค้าและบริการ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ


บริการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

ประเทศไทยได้ออกกฎหมายเฉพาะเพื่อให้มีการคุ้มครองประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปให้ได้รับความปลอดภัยจากสินค้าที่ตนได้ซื้อหรือได้ใช้บริการต่างหากจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วไป โดยทีมงานของเรานั้นเป็นทนายความผู้มีประสบการณ์โดยตรงตั้งแต่เคยเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) การสอบสวนข้อเท็จจริง ไปจนถึงการฟ้องร้องคดีในฐานะทนายความดำเนินคดีคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ดังนั้น เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ADLAW จะสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำ ดำเนินคดีให้แก่ลูกความในคดีคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี


บริการทางกฎหมายการลงทุน

ADLAW มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือชาวต่างชาติในการมาลงทุนในประเทศไทย และช่วยเหลือคนไทยที่ร่วมลงทุนกับชาวต่างชาติด้วย การให้คำแนะนำและหาทางออกให้กับข้อเรียกร้องของชาวต่างชาติและโอกาสในการลงทุนโดยตรง รวมถึงการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) ตั้งแต่การตรวจสอบสัญญาร่วมทุนและสัญญาของผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งโครงสร้างทางธุรกิจเพื่อวิเคราะห์และสนับสนุนความต้องการของชาวต่างชาติ


บริการทางกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองและการขอใบอนุญาตทำงาน

ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปิด AEC ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่เป็นที่หมายปองของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ทั้งที่เข้ามาทำธุรกิจ ท่องเที่ยว หรือเข้ามาพักอาศัยแบบเกษียณอายุ หรืออาศัยอยู่เป็นระยะเวลานานจนสามารถขอสัญชาติได้ด้วย ทาง ADLAW พร้อมที่จะให้บริการแนะนำปรึกษาแก่ลูกความด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และช่วยเหลือลูกความในการดำเนินการขอวีซ่าในแบบต่าง ๆ และใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว


บริการทางกฎหมายปกครอง

ทีมทนายความของเรามีประสบการณ์ในการร้องเรียน ว่าความและดำเนินคดีในศาลปกครอง ฟ้องร้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานของรัฐซึ่งมีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ และคอยร่างหนังสือโต้ตอบเพื่อสงวนสิทธิต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้ บริษัทของเรายังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายปกครองซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของสภาทนายความดูแลคดีปกครองเป็นการเฉพาะ และยังได้รับการคัดสรรให้เป็นผู้สมัครเป็นตุลาการศาลปกครองอีกด้วย


บริการทางกฎหมายอาญา

ทีมทนายความของ ADLAW นั้นมีประสบการณ์ในการดำเนินคดีอาญามาเป็นเวลาร่วมยี่สิบปี ตั้งแต่การช่วยเหลือลูกความในการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ การไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหา การประกันตัว ร่างและยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่ออัยการ การเป็นทนายความฟ้องร้องและแก้ต่างในชั้นศาล ตลอดจนยื่นอุทธรณ์ ฎีกาในคดีอาญาต่าง ๆ เช่น คดียาเสพติด คดีเช็ค คดีหมิ่นประมาท คดียักยอกทรัพย์ คดีลักทรัพย์ รับของโจร คดีทำร้ายร่างกาย ฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แจ้งความอันเป็นเท็จ ฯลฯ


บริการทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ADLAW มีทีมทนายความซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างมาก เราสามารถให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การช่วยเหลือในการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ  การดำเนินคดีที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า และการขอหรือออกใบอนุญาตต่าง ๆ โดยการดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการบังคับคดีด้านสิทธิบัตรต่าง ๆ นั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลและดำเนินการโดยผู้ชำนาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนสิทธิบัตรผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว


บริการทางกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

การค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับกลไกทางเศรษฐกิจของไทย การพิพาททางการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นกับทุกธุรกิจทุกระดับ ADLAW ให้คำปรึกษาทางกฎหมายในทุกเรื่องของการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย บริการของเรารวมถึงทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา การรายงานแนวโน้มและการดำเนินงานของรัฐบาล รวมถึงการอนุญาตการนำเข้าและการส่งออก  การดำเนินการในด้านนโยบายระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ข้อตกลงระหว่างประเทศของสภาหอการค้าระหว่างประเทศ (INCOTERMS) และยูพีซี 600 (UPC 600) การบังคับใช้สัญญาระหว่างประเทศ การให้คำแนะนำในด้านพิกัดภาษีศุลกากรและมาตรการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี การให้คำแนะนำในกฎหมายและการปฏิบัติการภายใต้กฎหมายศุลกากร การแก้ต่างผู้บริโภคและความรับผิดในผลิตภัณฑ์และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวเนื่องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ


บริการทางกฎหมายแรงงาน

ADLAW ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการให้คำแนะนำ การเจรจาต่อรองและการเป็นทนายความดำเนินคดีในศาลแรงงานแทนนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งช่วยร่าง คำแนะนำ จัดอบรม ดูแลแก้ไขสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทยและการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย การร่างข้อบังคับบริษัท ให้คำปรึกษาและช่วยร่างสัญญาต่าง ๆ อันเกี่ยวกับคดีแรงงานในกรณีมีการควบกิจการหรือการรวมกิจการ การที่เราเคยมีประสบการณ์ทั้งในด้านการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง จึงเป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษาแก่ลูกความของเราอันเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในเรื่องแรงงานต่าง ๆ


บริการทางกฎหมายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง

ทีมงานของเรายินดีให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านการซื้อกิจการ การลีสซิ่ง การพัฒนาที่ดิน การขอใบอนุญาตต่าง ๆ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ และการจำหน่ายจ่ายโอนประโยชน์ทั้งหลายอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งอาคารคอนโดมิเนียม ที่ดิน บ้านพักอาศัย บ้านจัดสรร อาคารสำนักงาน รีสอร์ท โรงแรม โรงเรียน และโรงงานต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงการวางแผนในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การร่างสัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาเช่า สัญญาก่อสร้าง และการดำเนินคดีในชั้นศาลในคดีก่อสร้างทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ว่าจ้างและฝ่ายที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง


บริการทางกฎหมายภาษี

ทีมงานด้านกฎหมายของเราให้คำปรึกษาทั้งทางด้านกฎหมายและทางด้านธุรกิจให้แก่นิติบุคคลทั่วไป และแก่บุคคลธรรมดาอันเกี่ยวกับธุรกรรมทางภาษีอากร เรารับบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีอสังหาริมทรัพย์และที่ดินรวมถึงสามารถช่วยเหลือและให้คำแนะนำแก่ลูกความในการวางแผนภาษี เพื่อลดภาระทางกฎหมายของคุณอีกด้วย


บริการทางกฎหมายคอมพิวเตอร์และการพาณิชย์อีเล็กโทรนิกส์

ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีความจำเป็นต้องเป็นส่วนหนึ่งในโลกออนไลน์ มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานมากขึ้น รวมไปถึงการซื้อขายสินค้าหรือบริการออนไลน์อีกด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายเฉพาะออกมาเพื่อควบคุมกำกับดูแลนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ต สำนักงานของเราให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ การจดทะเบียนพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ ตลอดไปจนถึงให้คำแนะนำและช่วยแก้ไขข้อพิพาทจากการทำพาณิชย์อิเลคโทรนิกส์ และฟ้องคดีให้การต่อสู้คดีในชั้นศาล


บริการทางกฎหมายครอบครัว การหย่า และคดีเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

ADLAW มีประสบการณ์มากมายจากการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกความ ภายใต้การควบคุมดูแลของทนายความซึ่งเป็นที่ปรึกษาเด็กที่ได้ขึ้นทะเบียนกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแล้ว ADLAW ให้คำแนะนำ ร่างสัญญาก่อนสมรส ช่วยเหลือในการจดทะเบียนสมรส ตลอดไปจนถึงการฟ้องคดีหย่าและการใช้อำนาจปกครองบุตร การแบ่งสินสมรสและการทำสัญญาหย่า สัญญาประนีประนอมยอมความ และการว่าความในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางทั้งลูกความที่เป็นคนไทยและเป็นชาวต่างชาติ และคดีอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนต่าง ๆ


บริการทางกฎหมายพินัยกรรมและมรดก

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านการร่างพินัยกรรมให้แก่ลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คดีจัดการมรดกและคดีข้อพิพาทเกี่ยวกับมรดกมาเป็นเวลาหลายปี รวมตลอดไปถึงการช่วยจัดการมรดกให้ถูกต้องตามพินัยกรรมหรือตามกฎหมาย ลูกความของเราโดยเฉพาะชาวต่างชาติได้รับความประทับใจจากทีมงานทนายความของเราเป็นอย่างมากในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการจัดการมรดก การโอนทรัพย์สินต่าง ๆ ทั้งในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกและทายาทผู้รับมรดก ซึ่งต้องใช้ข้อกฎหมายที่ค่อนข้างซับซ้อนและยุ่งยากสำหรับบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก


บริการการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ(โนตารีพับลิค)

การรับรองเอกสารที่เป็นทางการ และการรับรองสำเนาเอกสารสำคัญ สามารถช่วยให้ท่านนำเอกสารที่รับรองแล้วนั้นไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมในต่างประเทศได้ ซึ่งช่วยในการประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากลงจากการรับรองเอกสารแบบเดิม ADLAW มีความพร้อมในการรับรองลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสาร สัญญาทางการบริหารและเอกสารเอกชนทุกชนิด การรับรองการสาบานต่อหน้า โดยทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ (โนตารีพับลิค) ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนกับสภาทนายความแห่งประเทศไทยแล้ว เพื่อสามารถใช้เอกสารนั้นได้ทั้งในและต่างประเทศตามกฎหมายของสภาทนายความแห่งประเทศไทยในเรื่องของการรับรองลายมือชื่อ (โนตารีพับลิค) ของทนายความ พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2552


การให้บริการรับแปลเอกสาร

ADLAW ให้บริการทางด้านการแปลเอกสารและการตีความสัญญาและเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นอังกฤษโดยทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนื่องจากภาษากฎหมายนั้นเป็นภาษาเฉพาะที่บุคคลทั่วไปอาจจะไม่เข้าใจถึงความหมายในเชิงกฎหมายอย่างถ่องแท้ ดังนั้นทนายความผู้เชี่ยวชาญภาษาของเราจึงสามารถช่วยเหลือในการตีความทางกฎหมายในสัญญาหรือในเอกสารและแปลได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ADLAW ยังสามารถช่วยเหลือลูกความในการเป็นล่ามแปลภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อีกด้วย