คุณแอน วรรณประทีป

          คุณแอน เป็นทนายความสัญชาติไทยโดยกำเนิด พูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เธอเป็นทนายความว่าความมาเป็นเวลายี่สิบปีแล้วโดยมีประสบการณ์ในการแนะนำให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ลูกความซึ่งเป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในหลายด้านด้วยกัน คุณแอนได้รับประสบการณ์มากมายจากการเป็นทนายความที่ บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ จำกัด จนเธอได้ออกมาตั้งสำนักงานกฎหมายเองกับพาร์ทเนอร์ท่านอื่นๆ คือ บริษัท พลอยประทีป อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด มาร่วมสิบปี โดยคุณแอนนั้นเป็นกำลังสำคัญของบริษัทในการดูแลคดีความทั้งหลายในบริษัท จนกระทั่งในปัจจุบันนี้ คุณแอนได้แยกตัวออกมาก่อตั้งบริษัท แอดลอว์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ในการทำหน้าที่เป็นทนายความมาตลอดยี่สิบปีคุณแอนได้ให้การแนะนำ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย และว่าความคดีให้แก่องค์กรต่างๆมากมาย ตัวอย่างองค์กรที่เคยเป็นลูกความของเธอได้แก่ ฟิลลิปป์ฮอล์ซแมน เอจี, บริษัท ไทย แกมมอน จำกัด, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท เจเนอรัล อีเล็คทริก อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น (มหาชน) จำกัด, บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี, กระทรวงพลังงานแห่งประเทศไทยและบริษัทอื่น ๆ อีกมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ

        

          คุณแอนจบปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ (อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรม ทางด้านกฎหมายธุรกิจ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ร่วมกันกับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย บริติช โคลัมเบีย ของประเทศแคนาดามหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ของประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัย คิวชู ของประเทศญี่ปุ่น ในขณะที่เธอศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น เธอได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “Correcting Inherent Flaws in the ASEAN/AFTA Dispute Settlement Mechanism: Use of the GATT/WTO Dispute Settlement Mechanism as a Model,”ซึ่งได้รับเกียรติให้ถูกตีพิมพ์ลงในวารสารกฎหมายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่มที่ 11 ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 อีกด้วย

        

          คุณแอนมีใบอนุญาตว่าความซึ่งสามารถว่าความได้ทั่วราชอาณาจักรในประเทศไทย และได้สอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตไทยแล้ว รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้รับรองลายมือชื่อ (โนตารีพับลิค) นอกจากนี้ เธอยังสอบผ่านเป็นสมาชิกของสำนักงานอนุญาโตตุลาการที่ได้รับการอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นจากราชวงศ์อังกฤษ(Chartered Institute of Arbitrators)เธอยังได้เข้าศึกษาในหลักสูตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ และเธอสอบได้ลำดับที่หนึ่งในการเรียนจากผู้เข้าเรียนจำนวนกว่า 170ท่าน ซึ่งเป็นทั้งผู้พิพากษา ทนายความ วิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เธอได้รับถ้วยรางวัลจากท่านประธานศาลฎีกา และด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เธอกลายมาเป็นตัวแทนสิทธิบัตรซึ่งทำงานทางด้านนี้นอกเหนือจากการเป็นทนายความ ในขณะทำงานนั้น คุณแอนยังเป็นผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมความรู้ทางด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เธอได้สนใจศึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นพิเศษ โดยได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา” จากสถาบันฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และประกาศนียบัตร หลักสูตรการเรียนรู้ทางไกล “ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน”จากสถาบันฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญานานาชาติ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก และเนื่องจากเธอสอบได้คะแนนดีในการศึกษาหลักสูตรทั้งสองดังกล่าว เธอจึงได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรการเรียนรู้ทางไกล “การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางทรัพย์สินทางปัญญา(Specialization in Intellectual Property)จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกและมหาวิทยาลัยแอฟริกาใต้ (UNISA)นอกจากกฎหมายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เธอยังได้สนใจศึกษากฎหมายในด้านอื่น ๆ ด้วย โดยเธอได้เข้าศึกษาอบรมและจบหลักสูตรกฎหมายล้มละลาย กฎหมายธุรกรรมทางอีเล็กโทรนิกส์(E-Commerce) กฎหมายแรงงาน กฎหมายการค้าระหว่างประเทศและได้รับใบอนุญาตให้เป็นที่ปรึกษาเด็กจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง


          การที่เธอทำงานทางด้านกฎหมายในประเทศไทยมาหลายปี ส่งผลให้เธอเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของสภาทนายความแห่งประเทศไทย เธอเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการฝ่ายต่างประเทศของสภาทนายความ เป็นผู้เขียนบทความเจ้าของคอลัมน์ในวารสารรายเดือนของสภาทนายความ และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการของนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์Law News ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์สองภาษาของสภาทนายความที่ได้รับความนิยมในกลุ่มทนายความเป็นอย่างมาก และเป็นนักเขียนคอลัมน์บทความกฎหมายและคอลัมน์สอนคำศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ดังกล่าวและยังเป็นเจ้าของบทความในเวปไซท์กฎหมายinewlaw ทุก ๆ เดือน จากที่เธอได้เข้าร่วมอาสาสมัครช่วยเหลืองานทางด้านกฎหมาย เธอจึงได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลืองานในวุฒิสภาจากท่านวุฒิสมาชิก โดยในปี พ.ศ. 2554 เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐฯ ในคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา และเป็นหนึ่งในคณะทำงานในคณะการเงินและเศรษฐกิจของวุฒิสภาอีกด้วย  นอกจากงานทางด้านการเมืองแล้ว คุณแอนยังได้รับเชิญให้เป็นแขกรับเชิญในรายการ ญ หญิง รอบรู้ ตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมาย และในปัจจุบันนี้คุณแอนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรประจำในรายการSME SMART SERVICE เพื่อให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนทั่วไปทางช่อง Voice TVและช่อง SMART SME CHANNELทุกวันอังคารที่ 3 และที่ 4 ของเดือน